tel: (77) 415 22 32
email: notariusz@brzegnotariusz.pl

Kancelaria notarialna
 Ewa Rudnicka

Brzeg Notariusz
uL. Trzech Kotwic 3A/2/1
49-300 Brzeg

ZAKRES CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

1)sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 2) sporządza poświadczenia;
     •własnoręczności podpisu,
    •zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
     •daty okazania dokumentu,
     •pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane
na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, 
z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz Ewa Rudnicka udziela szczegółowych informacji.
Czynności notarialne polegające na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów – notariusz dokonuje na bieżąco. 
Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, a w uzasadnionych przypadkach i na życzenie stron - także w innych terminach i godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.