tel: (77) 415 22 32
email: notariusz@brzegnotariusz.pl

Kancelaria notarialna
 Ewa Rudnicka

Brzeg Notariusz
uL. Trzech Kotwic 3A/2/1
49-300 Brzeg

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA AKTU NOTARIALNEGO

Przeprowadzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem, który udzieli niezbędnych informacji, co pozwoli ustalić zakres czynności, które mają być wykonane, oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

TESTAMENT

OŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

INNE INFORMACJE:

Stawający do czynności notarialnej powinni mieć ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Jeżeli strona będzie działała przez pełnomocnika, należy dostarczyć wypis aktu notarialnego, zawierającego pełnomocnictwo.

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane, gdy zbywca nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku-jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności,
- dokonanych po dniu 01 stycznia 2007 roku;
przy czym zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia, wymagane zawsze.

Zaświadczenie z urzędu skarbowego wymagane jest niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku, podatek został uregulowany lub też nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego.

W przypadku umowy sprzedaży warto zwrócić uwagę na to, aby zbywca wymeldował się z lokalu, będącego przedmiotem umowy, przed zawarciem aktu notarialnego. Uchroni go to przed koniecznością przeprowadzenia długotrwałej procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, ale się z niego nie wymeldowały.

Strony umowy powinny również zadbać o rozliczenie kosztów eksploatacyjnych i zaległych podatków od nieruchomości lub opłat z tytułu użytkowania wieczystego.